Kas, dėl ko ir kaip kovoja literatūros lauke?

Virginija Cibarauskė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas Lietuvos literatūros lauko po Nepriklausomybės atgavimo atvejis, leidžiantis identifikuoti svarbiąsias lauko padėtis. Į lauką žvelgiama ne kaip į statišką struktūrą, o kaip į tapsmo, kovų dėl reikšmių ir dėl teisės reikšti(s) vietą. Ypatingas dėmesys tenka naujokų (po Nepriklausomybės atgavimo debiutavusių poetų, kritikų) kultūrinių biografių formavimosi procesui. Pasitelkiant Pierre’o Bourdieu literatūros lauko teoriją, konkretaus įvykio – polemikos dėl Sigito Parulskio romano Tamsa ir partneriai (2012) – analizė leidžia išskirti šias lauko padėtis: „meno menui“ sampratai artima idėja, kad kūrinys yra subjektyvios kūrėjo patirties reprezentacija; populiariojo, „pramoninio“ gaminio, traktuojamo kaip priemonė užsidirbti, samprata; menas – tam tikru būdu atskleista „gilioji tiesa“, atliekanti ugdymo, sąmoningumo skatinimo funkciją. Kiekvienas lauko dalyvis – akademinis kritikas ar rašytojas (pastarieji neretai veikia ir kaip literatūros kritikai) – save pozicionuoja šių padėčių atžvilgiu. Visais atvejais konkreti padėtis numato ir diskursines praktikas, meno kūrinio, funkcijų, vertinimo ir teisės vertinti sampratas. Siekiant atsakyti į klausimą, kodėl konkretūs lauko dalyviai sugeba arba nesugeba įsteigti ar užimti tam tikras padėtis bei jose išsilaikyti, Lotmano konceptualizuotos literatūrinės biografijos pagrindu formuluojama kultūrinės biografijos samprata. Konkretūs lauke dalyvauti norintys asmenys privalo turėti kultūrines tapatybes, kitaip – kultūrines biografijas, formuojamas vadovaujantis jau turimomis suvokimo schemomis, vertinimų visetais (habitus Bourdieu prasme). Šio proceso dinaminis pobūdis išryškėja analizuojant rašytojo Parulskio (svetimo, literatūros seržanto) ir akademinio kritiko Mindaugo Kvietkausko (elitinio intelektualo) kultūrinių biografių formavimo(si) procesą.

Esminiai žodžiai: literatūros laukas, kultūrinė biografija, habitus, dinaminiai kultūros procesai, pasaulio modelis.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2014.036


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805